แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนเพิเศษ 174 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หน้า 3]

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนเพิเศษ 174 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หน้า 3]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550814.
View online Resources