ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20/วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20/วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002429.
View online Resources