ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20/วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

dc.contributor.authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
dc.date.accessioned2024-05-17T06:43:02Z
dc.date.available2024-05-17T06:43:02Z
dc.description.tableofcontentsกระทู้ถามสดด้วยวาจา 1. กระทู้ถาม ของ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 2. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวิตรา จิตตกิจ 3. กระทู้ถาม ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กระทู้ถามทั่วไป 1. กระทู้ถาม ของ นายอนุชา บูรพชัยศรี เรื่อง การพัฒนาโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตามแนวทางการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 2. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวิตรา จิตตกิจ เรื่อง สอบถามการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม 3. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ (ตก) 4. กระทู้ถาม ของ นายวิชัย สุดสวาสดิ์ เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกรณีไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (เขตสงวนทุ่งเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร (เลื่อน) 5. กระทู้ถาม ของ นายนิพนธ์ คนขยัน เรื่อง ปัญหาโรงงานยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดบึงกาฬ จำกัด (เลื่อน) 6. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ทวีผล เรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 7. กระทู้ถาม ของ นายเกรียงยศ สุดลาภา เรื่อง นโยบายจัดการคลองทั่วกรุงเทพมหานครให้สะอาด (เลื่อน) กระทู้ถามแยกเฉพาะ 1. กระทู้ถาม ของ นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาถนนชำรุด และเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่บ้านพะลาน - ปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 2. กระทู้ถาม ของ นายนพพล เหลืองทองนารา เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 3. กระทู้ถาม ของ นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ เรื่อง การปรับปรุงและแก้ไขสะพานไม้สีส้มชำรุดซึ่งประชาชนใช้สำหรับสัญจรไปสถานีรถไฟฟ้าคูคต 4. กระทู้ถาม ของ นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ เรื่อง ปัญหาเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงพระนครศรีอยุธยา 5. กระทู้ถาม ของ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ เรื่อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ทช.ศก. 4020 ช่วงอำเภออุทุมพรพิสัย - อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นมาก 6. กระทู้ถาม ของ นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ เรื่อง การดำเนินนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับพนักงานจบปริญญาตรีเป็น 25,000 บาท (เลื่อน) 7. กระทู้ถาม ของ นายกัณวีร์ สืบแสง เรื่อง ขอให้มีแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน (เลื่อน) 8. กระทู้ถาม ของ นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ห่างไกล (เลื่อน) รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 17 วันพุธที่ 27กันยายน 2566 - ครั้งที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 - ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 - ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566และ - ครั้งที่ 21 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เรื่องอื่น ๆ - คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 1. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง (1) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 3. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 1. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว 2. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกและป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องด่วน - ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2002429
dc.language.isotha
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.titleข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20/วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen access
mods.genreข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
mods.location.urlhttps://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?id=1#G
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo26
nalt.councilTerm1
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2567
nalt.date.sittingBE2567-02-22
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
nalt.meetingPlaceห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
nalt.meetingSessionNoสามัญประจำปีครั้งที่สอง
nalt.meetingSessionTypeสามัญทั่วไป
nalt.meetingTitleการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯ
nalt.sittingNo20
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-26-Record-20-25670222.pdf
ขนาด:
167.2 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-26-VoteRecord-20-25670222.pdf
ขนาด:
96.2 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
บันเดิลสัญญาอนุญาต
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
license.txt
ขนาด:
4.12 KB
รูปแบบ:
Item-specific license agreed to upon submission
รายละเอียด: