รายงานผลการดำเนินการ ด้านประชาคมอาเซียนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสนับสุนให้รัฐสภามีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อมูลอ้างอิง
(2014). รายงานผลการดำเนินการ ด้านประชาคมอาเซียนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสนับสุนให้รัฐสภามีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/427967.
View online Resources