ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุดรธานี ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512257.
View online Resources