วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2563)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการจัดทำวารสารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (2020). วารสารทรัพยากรบุคคลรัฐสภา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2563). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564838.
View online Resources