ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพฯ - คลองพรวน ตอนน้ำผุด - นาตาล่วง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม - ด่านศุลกากรหยงสตาร์ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1992). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพฯ - คลองพรวน ตอนน้ำผุด - นาตาล่วง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม - ด่านศุลกากรหยงสตาร์ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86453.
View online Resources