รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เขมรมองไทย: การค้นหาวาทกรรมและอุดมการณ์ที่มีต่อไทยโดยมองปฏิบัติการเชิงสังคมวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของคนเขมร (Cambodian Views of Thailand: Identifying Discourse and Ideology in Social and Linguistic Practice)

ข้อมูลอ้างอิง
Peter Vail, Sommai Chinnak (2010). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เขมรมองไทย: การค้นหาวาทกรรมและอุดมการณ์ที่มีต่อไทยโดยมองปฏิบัติการเชิงสังคมวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของคนเขมร (Cambodian Views of Thailand: Identifying Discourse and Ideology in Social and Linguistic Practice). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564725.
View online Resources