รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลอ้างอิง
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด (2007). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324048.
View online Resources