วิทยาลัยครู: สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น

dc.contributor.orgUnitกระทรวงศึกษาธิการ กรมการฝึกหัดครูTH
dc.date.accessioned2015-04-21T19:03:26Z
dc.date.available2015-04-21T19:03:26Z
dc.date.issued1992TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ปกหลัง บรรณานุกรม 7. 6. เป้าหมายในอนาคต : การเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เฉพาะสาขาวิชาชีพครู 5. บทบาทของวิทยาลัยครูในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) >4.4 การบริการวิชาการแก่สังคม >4.3 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม >4.2 การวิจัย >>4.1.3 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา : ประโยชน์ที่เกิดแก่ท้องถิ่น >>4.1.2 ผู้เรียน : บุคคลในท้องถิ่น >>4.1.1 การจัดทำแผนการจัดการศึกษา >4.1 การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลในท้องถิ่น 4. บทบาทของวิทยาลัยครูต่อท้องถิ่น >3.6 ปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ >3.5 บุคลากร >3.4 นักศึกษา >3.3 หลักสูตรและสาขาวิชา >3.2 แผนงานและงบประมาณ >3.1 องค์กรและการบริหาร 3. วิทยาลัยครู : สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมการฝึกหัดครู >2.4 ศักยภาพของบุคลากร >2.3 สาขาวิชาที่เปิดสอน >2.2 จำนวนสถานศึกษา >2.1 จำนวนนักศึกษา 2. กรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1. การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง สารบัญ คำนำ
dc.format.extent93TH
dc.identifier2535_วิทยาลัยครู_อุดมศึกษา_ศท.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/417289
dc.publisherกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการTH
dc.subjectวิทยาลัยครูTH
dc.subjectสถาบันการศึกษาท้องถิ่นTH
dc.titleวิทยาลัยครู: สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2535
nalt.libBibNumber34299TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2535_วิทยาลัยครู_อุดมศึกษา_ศท.pdf
ขนาด:
19.64 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล