เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เยาวนิจ สุนนานนท์, เกรียงศักดิ์ เชื่อมงาม, นพดล นุ้ยจุ้ย (2005). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75673.
View online Resources