รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพยากรณ์ผลกระทบภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจของไทยและการเสนอแนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลอ้างอิง
ปภาภัทร อัครางกูร (2011). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การพยากรณ์ผลกระทบภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจของไทยและการเสนอแนะเชิงนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564474.
View online Resources