พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4116 สายทุ่งสง - น้ำร้อน พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4116 สายทุ่งสง - น้ำร้อน พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33796.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล