บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 194/วันที่ 12 ตุลาคม 2559

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 (2016). บันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 194/วันที่ 12 ตุลาคม 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002608.
View online Resources