รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ : ยุติธรรมชุมชน = Toward a New Paradigm of Justice : Community Justice

ข้อมูลอ้างอิง
(2003). รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ : ยุติธรรมชุมชน = Toward a New Paradigm of Justice : Community Justice. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567816.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล