รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างประกันภัยทั่วไปกับตะกาฟุล Efficiency Comparisons in insurance Industry: Conventional VS Takaful

ข้อมูลอ้างอิง
มนชยา อุรุยศ (2016). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างประกันภัยทั่วไปกับตะกาฟุล Efficiency Comparisons in insurance Industry: Conventional VS Takaful. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562696.
View online Resources