รายงานการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ สมัยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548-2549

ข้อมูลอ้างอิง
(2005). รายงานการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ สมัยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548-2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575984.
View online Resources