รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง วุฒิสภา (ฉบับศึกษาเพิ่มเติมตามที่วุฒิสภามอบหมาย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง วุฒิสภา (ฉบับศึกษาเพิ่มเติมตามที่วุฒิสภามอบหมาย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76736.
View online Resources