การจัดทำคู่มือแนะนำการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์

ข้อมูลอ้างอิง
ทศพาณี ทศิธร การจัดทำคู่มือแนะนำการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003612.
View online Resources