รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (The development of law enforcement for anti-corruption for procurement processes)

ข้อมูลอ้างอิง
นันทวัฒน์ บรมานันท์, ประทีป คงสนิท, วรรณภา ติระสังขะ, วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ (2013). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (The development of law enforcement for anti-corruption for procurement processes). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562679.
View online Resources