รายงานผลการพิจารณาศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรแปรรูปและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานผลการพิจารณาศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรแปรรูปและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78527.
View online Resources