พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเชียงดาว และป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ในท้องที่ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ตำบลเปียงหลวง ตำบลแสนไห ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง และตำบลหนองบัว ตำบลศรี- ดงเย็น อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเชียงดาว และป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ในท้องที่ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ตำบลเปียงหลวง ตำบลแสนไห ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง และตำบลหนองบัว ตำบลศรี- ดงเย็น อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34445.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล