ศาลแพ่งธนบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (นายวาณิชย์ สุรพงษ์วนิชกุล) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1323/2541 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38 ทวิมาตรา 38 ตรี ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ศาลแพ่งธนบุรีส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (นายวาณิชย์ สุรพงษ์วนิชกุล) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1323/2541 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) มาตรา 67 ทวิ มาตรา 67 ตรี และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 มาตรา 38 ทวิมาตรา 38 ตรี ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38040.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล