ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัท มาไว ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป. 39/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 61 (1) มาตรา 65 และมาตรา 96 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 48(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 41) หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัท มาไว ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป. 39/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 61 (1) มาตรา 65 และมาตรา 96 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 48(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 41) หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41780.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล