การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการของกลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
วิริยะ คล้ายแดง (2009). การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการของกลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18535.
View online Resources