สรุปมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปศุสัตว์และประมง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนธันวาคม 2536

ข้อมูลอ้างอิง
วิริยะ คล้ายแดง (1994). สรุปมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปศุสัตว์และประมง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนธันวาคม 2536, สรุปมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปศุสัตว์และประมง ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนธันวาคม 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/410338.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล