รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564836.
View online Resources