รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ = A study of the advisability for Thailand in joining the 1997 OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการศึกษาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 ว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศในการทำธุรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ = A study of the advisability for Thailand in joining the 1997 OECD convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/522654.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล