ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กับพวก) ในคดีหมายเลขดำที่ กค. 238/2546 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264(กรณีพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/27 วรรคสอง และมาตรา 90/60 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กับพวก) ในคดีหมายเลขดำที่ กค. 238/2546 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264(กรณีพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/27 วรรคสอง และมาตรา 90/60 วรรคสอง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40664.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล