คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
วิชาญ ทรายอ่อน, สุเมฆ จีรชัยสิริ, คณะทำงานรวบรวมและปรับปรุงคำศัพท์รัฐสภาไทย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002349.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล