องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อมูลอ้างอิง
ม.ร.ว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ผุสดี พทัส, ชาญวุฒิ วรวรรณ, วีระ สัจกุล, เลอสม สถาปิตานนท์, บัณฑิต จุลาสัย (1991). องค์ประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/386185.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล