รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..... วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..... วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/465282.
View online Resources