รายงานประจำปี 2562 โรงพิมพ์ตำรวจ = Annual report 2019 Police Printing Bureau

dc.contributor.orgUnitสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ตำรวจTH
dc.date.accessioned2022-01-10T08:59:35Z
dc.date.available2022-01-10T08:59:35Z
dc.date.issued2019TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ สารจากผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ ความเป็นมา ทิศทางการดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ -วิสัยทัศน์ (Vision) -พันธกิจ (Mission) -คุณค่าหลัก (Core Value) -ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) -ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงพิมพ์ตำรวจ (Strategy) -นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ -วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (StrategicObjective) โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร -โครงสร้างอัตรากำลัง -คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ -คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ตำรวจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์และการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ -ปัจจัยสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ -อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ -แนวโน้มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ปี 2562 -สถานการณ์การพิมพ์ที่กำลังหดตัวในภาพรวมของประเทศ -อุตสาหกรรมการพิมพ์หรือธุรกิจการพิมพ์จะเตรียมการรองรับผลกระทบด้วยกลยุทธ์ใดบ้าง การวางหลักการยุทธศาสตร์ -การกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน (Businessmodel) สถานการณ์ด้านการตลาด การเงิน และแผนการลงทุน -สถานการณ์ด้านตลาดและการขาย -การดำเนินงานและฐานะการเงินของโรงพิมพ์ตำรวจ แผนงานโครงการที่สำคัญ -ด้านการตลาด -ด้านการผลิต -ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล -ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -ด้านการให้ความร่วมมือระหว่างกันขององค์กร การบริหารจัดการองค์กร -การบริหารความเสี่ยง -การควบคุมภายใน การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี -โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ -ผังบริหารคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ -การแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ -ค่าตอบแทนกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ตำรวจ ผลการดำเนินงานขององค์กร รายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงิน ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ปกหลัง
dc.format.extent84TH
dc.identifier2562_รายงานประจำปี_โรงพิมพ์ตำรวจ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/590698
dc.language.isothaTH
dc.publisherโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติTH
dc.relation.urihttp://policeprinting.police.go.th/ppb/wp-content/uploads/2020/04/รายงานประจำปี-2562_ok_compressed.pdfTH
dc.subjectโรงพิมพ์ตำรวจTH
dc.subjectผลการดำเนินงานTH
dc.subjectรายงานประจำปีTH
dc.titleรายงานประจำปี 2562 โรงพิมพ์ตำรวจ = Annual report 2019 Police Printing BureauTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2562_รายงานประจำปี_โรงพิมพ์ตำรวจ.pdf
ขนาด:
3.59 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล