กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 011 ร. เรื่อง ปัญหาความไม่สะดวกของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต [ของ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 011 ร. เรื่อง ปัญหาความไม่สะดวกของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต [ของ ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002195.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล