การยืนยันข้อทักท้วงการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองปัตตานี ปี 2543-2544

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). การยืนยันข้อทักท้วงการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลเมืองปัตตานี ปี 2543-2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326278.
View online Resources