ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา 190) เพื่อเสนอรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระที่สาม

ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (มาตรา 190) เพื่อเสนอรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระที่สาม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326294.
View online Resources