ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายวีระ สุสังกรกาญจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง [นายวีระ สุสังกรกาญจน์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/221372.
View online Resources