พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 27 และมาตรา 30 ทวิ มาตรา 30 ตรี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มาตรา 27 และมาตรา 30 ทวิ มาตรา 30 ตรี ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 มาตรา 4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/38197.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล