เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
บุญสง ลาคำ, เบญจกุล ธนะนิรันดร์ (2009). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75947.
View online Resources