รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.date.accessioned2022-05-24T06:17:35Z
dc.date.available2022-05-24T06:17:35Z
dc.date.issued2021-09TH
dc.description.tableofcontentsปก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 -หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป -หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน -หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครับและนโยบายบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ -หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ --4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด --4.2 ลูกหนี้ --4.3 วัสดุคงเหลือ --4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ --4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน --4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว --4.7 ประมาณการหนี้สิน --4.8 รายได้จากเงินงบประมาณ --4.9 รายได้แผ่นดิน --4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น -หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ -หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ระยะยาว -หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตัว -หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้การค้า -หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น -หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น -หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว -หมายเหตุ 15 ภาระผูกพัน -หมายเหตุ 16 ทุน -หมายเหตุ 17 รายได้จากงบประมาณ -หมายเหตุ 18 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค -หมายเหตุ 19 ค่าใช้จ่ายบุคลากร -หมายเหตุ 20 ค่าบำเหน็จบำนาญ -หมายเหตุ 21 ค่าตอบแทน -หมายเหตุ 22 ค่าใช้สอย -หมายเหตุ 23 ค่าวัสดุ -หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค -หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย -หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ -หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค -หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอื่น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายฐานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานรายได้แผ่นดินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
dc.format.extent21TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_รายงานการเงิน_สผ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/597405
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectงบประมาณ 2564TH
dc.subjectการเงินTH
dc.subjectสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2564-09
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_รายงานการเงิน_สผ.pdf
ขนาด:
1.27 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format