ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบ

dc.date.accessioned2012-04-05T09:33:07Z
dc.date.available2012-04-05T09:33:07Z
dc.date.issued2007-07-05TH
dc.description.tableofcontents1. ปก 2. หนังสือนำ 3. สารบัญ 4. คำปรารภ 5. หมวด ๑ บททั่วไป 6. หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ 7. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 7.1 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 7.2 ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค 7.3 ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 7.4 ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 7.5 ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน 7.6 ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 7.7 ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 7.8 ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 7.9 ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 7.10 ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 7.11 ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 7.12 ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน 7.13 ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 8. หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย 9. หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 9.1 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 9.2 ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ 9.3 ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 9.4 ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 9.5 ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 9.6 ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ 9.7 ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 9.8 ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 9.9 ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน 9.10 ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 10. หมวด ๖ รัฐสภา 10.1 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 10.2 ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร 10.3 ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา 10.4 ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 10.5 ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 10.6 ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10.7 ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ 10.8 ส่วนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 10.9 ส่วนที่๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 11. หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 12. หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 13. หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี 14. หมวด ๑๐ ศาล 14.1 ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 14.2 ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ 14.3 ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม 14.4 ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง 14.5 ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร 15. หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 15.1 ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนููญ 15.2 15.2 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 15.3 15.3 ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 15.4 15.4 ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 15.5 15.5 ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 15.6 ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 15.7 15.7 ๑. องค์กรอัยการ 15.8 15.8 ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 15.9 15.9 ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16. หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 16.1 ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน 16.2 ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 16.3 ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง 16.4 ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 17. หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 18. หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 19. หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 20. บทเฉพาะกาล
dc.format.extent154TH
dc.identifierร่างรธน.ฉบับเสนอสสร.เพื่อให้ความเห็นชอบ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/78729
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 5 กรกฎาคม 2550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยTH
dc.titleร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นชอบTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญTH
nalt.councilTypeสภาร่างรัฐธรรมนูญ
nalt.date.issuedBE2550-07-05
nalt.dateAgenda2007-07-05TH
nalt.dateAgendaBE2550-07-05
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
ร่างรธน.ฉบับเสนอสสร.เพื่อให้ความเห็นชอบ.pdf
ขนาด:
1.09 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format