รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22/วันที่ 14 มีนาคม 2555

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักรายงานการประชุมและชวเลขTH
dc.date.accessioned2013-09-05T08:24:58Z
dc.date.available2013-09-05T08:24:58Z
dc.date.issued2012TH
dc.description.tableofcontentsปก สารบัญ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร - หารือ - รับทราบเรื่องการลาออกจากตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี) - รับทราบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... - พระราชกำหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 - พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 - วุฒิสภารับทราบกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 - ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) - ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) - เลือกตั้งกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์) - เลือกตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (นายซูการ์โน มะทา) - เลือกตั้ง กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ (นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท) - เลือกตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์) - ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปรับปรุงปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) รายนามคณะผู้จัดทำ ประธานลงนาม รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาประชุม
dc.identifier22_25550314_w.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/351154
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22/วันที่ 14 มีนาคม 2555TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo24TH
nalt.councilTerm1TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2555
nalt.date.sitting2012-03-14TH
nalt.date.sittingBE2555-03-14
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญนิติบัญญัติTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo22TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-24-Report-25550314.pdf
ขนาด:
30.22 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
รายงานการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-24-Record-25550314.pdf
ขนาด:
1.4 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันทึกการประชุม