เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

dc.contributor.authorศศิพรรณ พวงพันธ์TH
dc.contributor.authorพัชรา พุกเศรษฐีTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมาย 1TH
dc.date.accessioned2022-11-14T08:13:06Z
dc.date.available2022-11-14T08:13:06Z
dc.date.issued2022-07TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 สาระสำคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) -1. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) -2. บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) -3. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) กับร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) -การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... -ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาปนิก -ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) --ความหมายของข้อตกลงยอมรับร่วม --MRAs กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน --ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน --หลักการทั่วไปของข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) --กลไกการจัดทำและการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MRAs --สถานการณ์ดำเนินการและความคืบหน้าของ MRAs --การพิจารณาความสอดคล้องพันธกรณีตาม MRAs กับกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศไทยพันธกรณีตาม MRAs -งาน ประเภท และขนาด ที่ต้องมีสถาปนิกที่ได้รับอนุญาต แต่ละสาขาเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2534 มาตรา 4 -จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสมาชิกสภาสถาปนิก ภาคผนวก -หนังสือสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ 0014/7528 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กราบเรียน ประธานวุฒิสภา -ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) -บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปกหลัง
dc.format.extent93TH
dc.identifierPC-S-256507-017.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/604362
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.subjectจรรยาบรรณสถาปนิกTH
dc.subjectสถาปนิกTH
dc.titleเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2565-07
nalt.meetingAgendaร่างพระราชบัญญัติTH
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.officialDocNoอ.พ. 17/2565TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PC-S-256507-017.pdf
ขนาด:
8.16 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format