เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 8

dc.contributor.orgUnitสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2021-05-29T07:08:54Z
dc.date.available2021-05-29T07:08:54Z
dc.date.issued2021TH
dc.description.tableofcontentsเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เล่มที่ ๘ -สารบัญ --กระทรวงมหาดไทย ---1. วิสัยทัศน์ ---2. พันธกิจ ---3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ---4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ---5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ---6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ---7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน ---สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมการปกครอง ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมการพัฒนาชุมชน ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมที่ดิน ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมโยธาธิการและผังเมือง ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ---กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ----1. วิสัยทัศน์ ----2. พันธกิจ ----3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ----4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ----5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน ----6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ----7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ ----8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
dc.format.extent652TH
dc.identifierhrE1g3_825640531.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/578862
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.titleเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 8TH
dc.typeText
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm3TH
nalt.date.issuedBE2564
nalt.date.sitting2021TH
nalt.date.sittingBE2564
nalt.dateAgenda2021-05-31TH
nalt.dateAgendaBE2564-05-31
nalt.dateProposed2021-05-14TH
nalt.dateProposedBE2564-05-14
nalt.meetingCategoryสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.sittingNo2TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
hrE1g3_825640531.pdf
ขนาด:
6.05 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format