รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/599217.
View online Resources