รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

dc.contributor.orgUnitคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาTH
dc.date.accessioned2022-06-28T08:53:11Z
dc.date.available2022-06-28T08:53:11Z
dc.date.issued2022-06-28TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า รายนามคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด -2.1 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด แผนการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน --(1) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง --(2) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน --(3) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ --(4) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม --(5) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม --(6) แผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -2.2 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ --1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง --2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน --3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย --4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม --5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ --6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข --8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ --9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม --10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน --11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ --12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา --13) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -2.3 ความก้าวหน้าการพัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย และข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 บทสรุป -1. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านความมั่นคง -2. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการความสามารถการแข่งขัน -3. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -4. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม -5. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -6. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ส่วนที่ 5 รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 12 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ปกหลัง
dc.format.extent384TH
dc.identifiersnCRE425650627.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/599217
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 27 มิถุนายน 2565TH
dc.source.urihttps://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=TDDpIiRXwgIqcEeLq1ZJlE60-owpohKm0FHIQQIcrxOZyDBPAlaTF4zerq2rriHdk0bEJcw25AlhbJs5LnLqJjLFSHY0vs7j4xWWfh9lM4xntN04qpjf2OKHqdh58Y6iTy94MOUb2IhxheJhB-idXOxrpdvGkYn2B_Q=&ref=1580082&n=1TH
dc.titleรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาTH
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2565-06-28
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-06-27TH
nalt.dateAgendaBE2565-06-27
nalt.dateProposed2022-06-02TH
nalt.dateProposedBE2565-06-02
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo11TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
snCRE425650627.pdf
ขนาด:
30.34 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format