เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณTH
dc.date.accessioned2014-09-16T12:26:31Z
dc.date.available2014-09-16T12:26:31Z
dc.date.issued2014-07TH
dc.description.tableofcontents>สารบัญ >>ส่วนที่ 1 สาระสำคัญยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน >>ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ -แผนงาน - วัตถุประสงค์ของแผนงาน - กระทรวง -เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - หน่วยงาน -ผลผลิต/โครงการ >>>1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น และเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ >>>>1.1 แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน >>>>1.2 แผนงานฟื้นฟูความเชื่อมั่น และกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน >>>>1.3 แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ >>>>1.4 แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ >>>>1.5 แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน >>>>1.6 แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต >>>>1.7 แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ >>>>1.8 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ >>>2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ >>>>2.1 แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ >>>>2.2 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ >>>>2.3 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ >>>3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม >>>>3.1 แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน >>>>3.2 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ >>>>3.3 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >>>>3.4 แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม >>>>3.5 แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ >>>>3.6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน >>>>3.7 แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก >>>>3.8 แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม >>>>3.9 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ >>>>3.10 แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน >>>>3.11 แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >>>4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต >>>>4.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา >>>>4.2 แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>>4.3 แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข >>>>4.4 แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ >>>>4.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส >>>>4.6 แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน >>>>4.7 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน >>>>4.8 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ >>>>4.9 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด >>>>4.10 แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม >>>>4.11 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ >>>5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >>>>5.1 แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ >>>>5.2 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ >>>>5.3 แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ >>>>5.4 แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม >>>>5.5 แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ >>>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม >>>>6.1 แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา >>>>6.2 แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม >>>7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ >>>>7.1 แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ >>>8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี >>>>8.1 แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม >>>>8.2 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน >>>>8.3 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>>>8.4 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ >>>>8.5 แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ >>>9. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ >>>>9.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น >>>>9.2 แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ >>>>9.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ >>>>9.4 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง >>ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามกระทรวง - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ -แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการกระทรวง -ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์กระทรวง - หน่วยงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - กลยุทธ์หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ >>>1. งบกลาง >>>2. สำนักนายกรัฐมนตรี >>>3. กระทรวงกลาโหม >>>4. กระทรวงการคลัง >>>5. กระทรวงการต่างประเทศ >>>6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา >>>7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ >>>8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >>>9. กระทรวงคมนาคม >>>10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >>>11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >>>12. กระทรวงพลังงาน >>>13. กระทรวงพาณิชย์ >>>14. กระทรวงมหาดไทย >>>15. กระทรวงยุติธรรม >>>16. กระทรวงแรงงาน >>>17. กระทรวงวัฒนธรรม >>>18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>19. กระทรวงศึกษาธิการ >>>20. กระทรวงสาธารณสุข >>>21. กระทรวงอุตสาหกรรม >>>22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง >>>23. หน่วยงานของรัฐสภา >>>24. หน่วยงานของศาล >>>25. หน่วยงานอิสระของรัฐ >>>26. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด >>>27. รัฐวิสาหกิจ >>>28. สภากาชาดไทย >>>29. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน >>>30. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ปกหลัง
dc.format.extent658TH
dc.identifier2558_เอกสารงบประมาณ_ฉ4.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/386138
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีTH
dc.subjectเอกสารงบประมาณ ปี 2558TH
dc.subjectงบประมาณไทย ปี 2558TH
dc.subjectงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2558TH
dc.titleเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2557-07
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2558_เอกสารงบประมาณ_ฉ4.pdf
ขนาด:
6.7 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล