เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อานันท์ เกียรติสารพิภพ, ภูมิพิชญ์  ยาสิทธิ์, รติมา คชนันทน์, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, วรพงษ์ แพรม่วง (2021). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/573674.
View online Resources