บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ 23 มกราคม พุทธศักราช 2556 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/364874.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล