รายงานประจำปี 2556 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

dc.contributor.orgUnitสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2021-01-14T07:48:43Z
dc.date.available2021-01-14T07:48:43Z
dc.date.issued2013TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2556 สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภาพเครื่องหมายราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -แผนผังการแบ่งส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรี -โครงสร้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ -ค่านิยมหลักขององค์กร -อัตรากำลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) -งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -ผลงานสำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี -ภารกิจเกี่ยวกับราชการในพระองค์ -ภารกิจเกี่ยวกับการประสานราชการกับรัฐสภา กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ -ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน -งานด้านอื่นๆ -ผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส่วนที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ปกหลัง
dc.format.extent162TH
dc.identifier2556_รายงานปี2556_สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี_72155.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/573564
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.subjectรายงานประจำปีTH
dc.subjectสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.titleรายงานประจำปี 2556 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์รัฐบาลTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2556
nalt.libBibNumber72155TH
nalt.noteพิมพ์ที่ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2556_รายงานปี2556_สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี_72155.pdf
ขนาด:
41.91 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล